ที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน สังกัต จังหวัด การชำระค่าลงทะเบียน
000002 นายนิรุทธ์  แก้วนิคม เพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
000003 นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย เพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
000004 นายชิตชัย  ไชยรัตน์ โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000005 นายสัมฤทธิ์  ผิวนิ่ม ศรีบุณยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000006 นายนาวิน  เหมือนแสง โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000008 นายสายรุ้ง  เนื้ออ่อน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000009 นายดนัย  พยัคเกษมโสภณ ดัดดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา ชำระแล้ว
000013 นายประดิษฐ์  โสภาประดิษฐ์ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000015 นายนิติญวัฒน์  วรรทวี กุดขอนแก่นวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000016 นายฐปนัท  ใยสำลี สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000017 นายราเมศร์  อินทร์ติยะ บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม ชำระแล้ว
000018 นายสามารถ  นุธรรมโ๙ติ โรงเรียนตากใบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส ชำระแล้ว
000020 นายสุเชษฐ  สุนทรมนูกิจ วัดสระทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000021 นายกฤตกร  เศรษฐโสภณ ขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000022 นายเฉลิมชัย  กลับดี เชียรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000025 นายสมชาย  เพ็ชรขำ ทุ่งใวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000028 นายวิรัช  รัตนกระจ่าง บางขันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000029 นายสมชาย  สุวรรณมาศ หนองกราดวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000032 นายสมพงษ์  ศรีจันทร์ นาบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000034 นายวสันต์  จุลพล โรงเรียนคจณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยะลา ชำระแล้ว
000036 นายพรชัย  สมพงษ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ชำระแล้ว
000037 นายสุธี  สายสิน สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000038 นายณัฐธนิน  แก้วมณี คำโพนคำม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000041 นายเพชรพเยาว์  ภิเศก สร้างคอมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ชำระแล้ว
000042 นายยศพล  ศักดิ์แพทย์ บ่อไร่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตราด ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000043 นายบรรพต  โสดากุล หนองวัวซอพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ชำระแล้ว
000045 นายสราวุฒิ  พัฒรากุล โพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000046 นายเกียรติกููล  เหล่ากอดี วัดศิริมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร ชำระแล้ว
000049 นายสมพงษ์  บุญเรือง หนองกุงศรีวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000050 นายเสนาะ  จันทร์แหล่ กุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000052 นายศักดิ์ระพี  นกน้อย เบญจมานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000053 นายสิทธัตถ์  บุตรศิริ เทพศิรินทร์ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000055 นายสมบูรณ์  สิบตรีพล เทพศิรินทร์ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000057 นายชรินทร์  สมทรง ทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000060 นายธรรมนูญ  สวนสุข วชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000064 นายโชคชัย  แก้วดวงดี นำ้โสมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ชำระแล้ว
000067 นายปรินทร์ธรณ์  ชาโท โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000071 นายกิตติภพ  โพนเงิน นาไคร้พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000074 นายเกียรติศักดิ์  ภักดี บางสวรรค์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000076 นายเกียรติศักดิ์  ไชยเสริฐ คึมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000077 นายนิรันดร์  ลาภสาร สร้างนกทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อำนาจเจริญ ชำระแล้ว
000079 นายเมฆินทร์  พรมประศรี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000080 นายสมพงษ์  ศรีสมพร กุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000081 นายไกรวร  แสงชมภู กุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000082 นายประทีป  ปานเนือง ทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000084 นายอาทิตย์  ขูรีรัง อนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร ชำระแล้ว
000087 นายอุดมเกียรติ  พรรคเจริญ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชำระแล้ว
000090 นายชัยรัตน์  กำลังหาญ ดอนเสียวแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ชำระแล้ว
000092 นายรัตนะ  บัวรา หอวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000093 นายเจริญ  บุตะเขียว หอวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000096 นายภูมินทร์  สวัสดิ์โรจน์ สระบุรีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชำระแล้ว
000097 นายชวัลวัฒน์  ถิรไชยพิบูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000098 นายอดุลย์  เย็นรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000099 นายศุภวัฒน์  วลัยเลิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000101 นายอิสระ  ทองคำ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000103 นายอรินทร์  ใจแน่น โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม ชำระแล้ว
000107 นายอนันต์  พงษ์มานุรักษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชำระแล้ว
000108 นายจีรศักดิ์  จันทร์จิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000110 นายภาณุพงศ์  ม่วงเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000114 นายทองสอน  โพธิ์ศรี เดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000116 นายศรชัย  ไกรษร บ้านนาสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000117 นายเสกสรรค์  ยุภาศ สตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000119 นายทวีป  จิระโร องครักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครนายก ชำระแล้ว
000121 นายมนูกิจ  บ้านเล้า บ้านนา"นายกพิทยากร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครนายก ชำระแล้ว
000122 นายเมธี  ทิพย์รักษ์ ภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000123 นายจำเริญ  สมจิต สตรีทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000124 นายศรุต  ทิพย์รักษา สุราษฎร์ธานี๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000125 นายพิชญุตม์  ธาระวงค์ วัดคลองตาคล้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000127 นายเทพปทาน  สีแก้ว สตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000129 นายนิธิศ  สายเชื้อ สตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000130 นายวุฒิศักดิ์  แดงสกุล ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000132 นายธรณัส  โสมนัส พูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000133 นายอาคม  วงศ์บา กันทรลักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000135 นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย กำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000136 นายบรรจง  สีคำ เบญจลักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000137 นายศราวุธ  โหน่งบัณฑิต ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000138 นายอานนท์  เพชรกาญจนมาลา นราสิกขาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส ชำระแล้ว
000141 นายสุรเชษฐ์  ภาคำ สตรีราชินูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ชำระแล้ว
000142 นายวิบูรณ์  ชัยเขื่อนขันธ์ บางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000148 นายนพดล  สิงหศรี ขามแก่นนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000149 นายมนตรี  พันธ์คำ อำมาตย์พานิชนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000151 นายกังวาล  ปัญญานิรมิตร ศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000152 นายพุฒิธร  บุญสุข เดชอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000153 นายธนากร  เรียงสุวรรณ์ บางบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000155 นายโชติพงษ์  พรหมโชติ มัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000156 นายวีรชนม์  จันทร์แก้ว เมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000159 นายภูวดล  ภูสิม ยางตลาดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000160 นายวัชระ  กรมพะไมย เบญจลักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000162 นายสมชาย  ยมรัตน์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ชำระแล้ว
000163 นายสุรพงษ์  ศรีเศรษฐา พยัคฆภูมิวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ชำระแล้ว
000168 นายวรพล  ชาวสูนย์ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000171 นายกัมพล  ธิราชรัมย์ บ้านม่วงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ ชำระแล้ว
000172 นายสุพรชัย  รจนัย ศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000174 นายอำนวย  จันทร์หอม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000175 นายดำรง  ชอบสุจริตสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000178 นายมงคล  อินทรโชตื โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000179 นายธิติ  สวนแก้ว ศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000181 นายอรุณ  ทองแสน ชุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000183 นายวิทยา  ศรีวิเศษ ชุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000184 นายสลับ  หัดคำหมื่น ชุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000185 นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ กัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000186 นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์ กัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000187 นายธีระพันธ์  ฑียาพงศ์ กัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000188 นายนายศักดิ์ชัย  คงแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000189 นายกฤษณ์  วัฒนาการ โพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000191 นายทำดี  พิศพล โรงเรียนพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000192 นายอนันต์  เดชโยธิน กัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000194 นายสุชาติ  สุวรรณเลิศ กัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000195 นายพงษ์พิทักษ์  ศิลปษา กัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000196 นายศักติพันธ์  จันทร์เพชร เมืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000203 นายธวัชชัย  บุญหนัก โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000205 นายอภิวัชร์  หาญปราบ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000206 นายอภิภูมิ  เปี้ยปลูก โพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000207 นายเฉลิมชัย  สืบสุนทร ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ชำระแล้ว
000208 นายเรียน  วันทองสุข หนองตาไก้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000211 นายสิงห์ชัย  พันธ์ประยูร โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ชำระแล้ว
000214 นายณัฐพงศ์  โสสองชั้น ชุมแพศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000215 นายสมหมาย  โอภาษี ศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000218 นายธนภูมิ  เหล่าลาภะ น้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000220 นายนรินทร์  ทรงอาจ น้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000221 นายเกรียงศักดิ์  เหล่าภักดี น้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000223 นายวรพันธ์  โรจนรัต โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000225 นายประวิทย์  จำปานิล นาจานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000226 นายสราวุฒิ  พิมโยธา ปทุมเทพวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000228 นายอาทิตย์  สอนกุลภักดี ปทุมเทพวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000229 นายสุทัศน์  จิประพันธ์ ปทุมเทพวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000230 นายคม  ราชคำ ปทุมเทพวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000233 นายบรรดาล  วันมา นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แพร่ ชำระแล้ว
000236 นายสุพิษ  จอมพงษ์ มหาชนะชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000237 นายเชิดชัย  สิงห์คิบุตร สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆรานูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000241 นายธวัชชัย  สิงห์ขัน คำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร ชำระแล้ว
000242 นายพยนต์  ไทยเกิด บ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000245 นายวราวุธ  สร้อยพิมาย เบญจมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000246 นายอภิชัย  อาจประจันทร์ สตรีชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000247 นายสมคิด  วิเศษวงษา กนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000248 นายเอกชน  อุดมวงค์ สตรีชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000249 นายพงษ์พันธ์  ปราบพยัคฆ์ สตรีชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000252 นายธนัช  ฐากุลธเนศ ขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000255 นายภานุเดชา  ภะวะพินิจ หนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000257 นายอดุลย์เดช  ฐานะ ขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000258 นายพิวันชัย  จันทร์เกษ วิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000260 นายติระ  ไกรเทพ สวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000261 นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า สวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000264 นายธีระพงศ์  ทองพันธ์ กันตังรัษฎาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000265 นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง สวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000266 นายประเสริฐ  รักแก้ว สภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000269 นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี พังทุยพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000271 นายนิคม  วิทาโน ผดุงนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ชำระแล้ว
000273 นายภักดี  เอื้อราษฎร์ ผดุงนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ชำระแล้ว
000274 นายปรีชา  จันทรเสนา ผดุงนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม ชำระแล้ว
000275 นายกฤติเดช  ราชป้องขันธ์ หนองคายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000276 นายทนงศักดิ์  เรืองแก้ว อ่าวลึกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000277 นายกมลชัย  กลางรัก อ่าวลึกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000278 นายรุ่งโรจน์  ตัณฑรันต์ ท่าบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000279 นายภาณุภัทร  ลิ้มจำรูญ เทพศิรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000281 นายชูชาติ  เก้ากิตติ์ เทพศิรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000283 นายทรงพล  แก้วเรือง โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000330 นายภควัต  เทศน์ธรรม เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000284 นายกฤษณัฐ  แสนโยธา ยโสธรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000285 นายศรีวัย  โญกาศ จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000286 นายรองรัตน์  แก้วบุปผา ยโสธรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000289 นายจักรพงษ์  ใจปัญญา ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000292 นายขุนหาญ  นิตตา ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000293 นายประมวล  พรมป่าชัด กนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000294 นายประสิทธิ์  ยอดดี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000297 นายชฎิล  ชูฉัฏฐะ บ้านโสกกระแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ชำระแล้ว
000299 นายบุญชิต  คุณมาศ กำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000301 นายปริญญา  โพธิราช กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000302 นายนัฐวุฒิ  รัตนพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000303 นายพุฒิชัย  สุวรรณไตรย์ ผึ่งแดดวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร ชำระแล้ว
000309 นายภิษช์วิศักดิ์  แก้วมณี สุราษฎร์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000310 นายประเสริฐ  ดิษกร พิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี ชำระแล้ว
000311 นายพิริยะ  เกตุสกุล พิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี ชำระแล้ว
000315 นายกวีวัฒน์  เงินขาว คลองลานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000316 นายพิชิต  ทองคำ โรงเรียนบ้านเขือน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี ชำระแล้ว
000317 นายนพพร  ไชยขันธุ์ บ้านโคกสีแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี ชำระแล้ว
000318 นายชนินทร์​  วงษ์​คำ​ มุกดาหาร​ สํานักงานการศึกษาพิเศษ มุกดาหาร ชำระแล้ว
000319 นายชัยณรงค์  แดงหวาน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000324 นายธีระยุทธ  ทองใบใหญ่ เหนือคลองประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000325 นายโกศล  อุ่นชู คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000326 นายสุนทร  เพ็ชร์พราว กันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000327 นายรน  สาคันลัย คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000328 นายชัช  ลิ่มชวลิต คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000329 นายประกาศ  อ่อนตาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร ชำระแล้ว
000331 นายเกษมรัตน์  ขุนทิพย์ทอง แวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000332 นายปรัชญากร  ฮดมาลี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000333 นายนิรันตร์  สุยะรา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร ชำระแล้ว
000334 นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ คำชะอีวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร ชำระแล้ว
000335 นายสุรเชษฐ  สองรักษ์ กันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000336 นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์ บุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000342 นายธเนศ  จำปามูล สุรธรรมพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000346 นายวัลลภา  โพธิโต อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000347 นายสมพร  ศรีโคตรโพธิ์ ห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000350 นายสมัคร  ถิ่นจันดา บุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000352 นายวิฑูร  นรารัตน์ บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000354 นายศักดิ์ดา  คำโส ราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000355 นายญาณวรรธน์  ธนพงศ์ไะสิฐ ภู่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000356 นายนิพนธ์  อาจนิยม โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000357 นายพงศธร  โต๊ะงาม โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000360 นายไพฑูรย์  โนนสูงเนิน สุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000362 นายพิศิษย์  เมืองแสน หันห้วยทรายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000363 นายไพรัช  เชื้อประทุม เมืองคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000365 นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมสุเมธ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000366 นายทรงพล  เฟื่องฟู ลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ชำระแล้ว
000368 นายอนุรักษ์  บุญเหลือ บางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000369 นายสมชาย  ใจไหว ลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ชำระแล้ว
000370 นายอภิวัฒน์  บุญงาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000371 นายกิตติพงศ์  เจริญทวีธนกิจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000373 นายสุธะนะ  พามนตรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000374 นายวุฒิชัย  หอวรรธกุล กาญจนานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี ชำระแล้ว
000375 นายสุวิจักขณ์  สาระศาลิน กาญจนานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี ชำระแล้ว
000376 นายพรศักดิ์  เรืองพยุงศักดิ์ กาญจนานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี ชำระแล้ว
000378 นายเดชา  ภูมาลัย บ้านไผ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000379 นายเสกสรร  ตาสี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000381 นายถวิล  จะวรรณะ วขิรปราการวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000385 นายฤทธิรงค์  ศิริภูมิ แก่นนครวิทาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000389 นายมงคล  วุฒิพงศ์ พัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง ชำระแล้ว
000390 นายบัณดิษฐ  ศรีเงิน พัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง ชำระแล้ว
000391 นายเจนจิตต์  สุขรุ่ง สตรีพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พัทลุง ชำระแล้ว
000392 นายประสงค์​  รุ่นใหม่​ สุรนารีวิทยา2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000393 นายผจญ  จันธิดา คลองลานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000395 นายพยนต์  ธรรมโหร ห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000396 นายวสันต์  ติกะโกศล กำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000398 นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม  อัลอิคลาส สุไหงโก-ลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส ชำระแล้ว
000400 นายวิชิต  เถาว์เมฆ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000401 นายรัชศักดิ์  เดชขจร กำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000402 นายอดุลย์  ย่าพรหม สตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000403 นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000404 นายสินสมุทร  พลขันธ์ โนนสูงศรีธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000405 นายอนุศิษฏ์  โกศล กันทรลักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000406 นายอุเทน  มานอก ห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000408 นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร ภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000409 นายเกียรติศักดิ์  พลคชา อุบลรัตน์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000411 นายศราวุธ  กัลปดี ทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000414 นายจักรพันธุ์  จงเพ็งกลาง โนนสูงศรีธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000415 นายชัยยันต์  ไม้กลาง โนนสูงศรีธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000417 นายสรสิช  แขวงแข่งขัน นิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
000419 นายศักดิ์ชัย  ครู่แก้ว กุดชุมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000420 นายธงชัย  สว่างวงศ์ ทรายมูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000421 นายสมาน  ชูมี พิมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000422 นายวิเชียร  ชาโนสี โรงเรียนมัญจาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000424 นายสมชาย  ศรีฉำ่พันธ์ นิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
000425 นายจักรภัทร  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000426 นายทวีศักดิ์  พุฒมเล บุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ชำระแล้ว
000427 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล บุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ชำระแล้ว
000429 นายประกรณ์  ผันผาย บุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ชำระแล้ว
000430 นายวิน้ย  มณีพราย ขานุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000431 นายฌานัณท์  นิลเศษ ขาณูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000436 นายวิเชียร  ยอดนิล ;วัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000437 นายประหยัด  สิริกรรณะ วัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000438 นายชิตผล  เพชรวารี วัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000439 นายอภิชาติ​  พรหม​พื้น​ คำแสนวิทยาสรรค์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู ชำระแล้ว
000444 นายณัฐวุฒิ  มาทา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000445 นายกฤษณ์  สอนดี วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000453 นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์ สตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000454 นายสุนันท์  กลับขันธ์ ทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000458 นายสุเทพ  กรอบเพ็ชร สตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อ่างทอง ชำระแล้ว
000460 นายนิกร  สุรนาทชยานันท์ เลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000461 นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์ เลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000464 นายทองพูน  สุริยะศรี หนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู ชำระแล้ว
000465 นายพฤทธิ์พล  ชารี หนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู ชำระแล้ว
000466 นายณรงค์ศักดิ์  พิเดช หนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู ชำระแล้ว
000468 นายสำเนียง  อามาตย์มนตรี หนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู ชำระแล้ว
000469 นายวิวัฒน์  กล้าวิจารณ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000473 นายวิบูลย์  เปี่ยมอุดมสุข ปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000476 นายบุญส่ง  อยู่นอก คอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000477 นายสุรชัย  บัวจูม หนองบัวแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000478 นายวันชัย  คงสมบูรณ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000481 นายสุริเยนทร์  วงศ์ภาคำ บ้านม่วงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ชำระแล้ว
000482 นายสุรศักดิ์​  นิ่มนวล นวมินท​ราชินูทิศ​ สตรีวิทยา ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000484 นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์ หนองบัวแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000485 นายโกศล  เพชรประไพ หนองบัวแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000489 นายพิทยา  คำอาษา สายปัญญารังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000490 นายนราธิป  เจียมสงวน เลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000492 นายศิริชัย  อ่ำบุญชู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000493 นายวรพัทธ์  การุญจิรทรัพย์ สายปัญญารังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000495 นายไพร  ร่มเย็น พิมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000496 นาย. กฤษดา  วงศ์หล้า จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000498 นายวศิน  จิณะกับ ท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000499 นายมนตรี  กาวี ท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000500 นายมนตรี  รัตนพจน์ ราชวินิตบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000502 นายศราวุธ  ธรรมวงศ์ ท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000504 นายอำนาจ  จันทร์พางาม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000505 นายจักรพงษ์  จันทร์หอม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000506 นายภวัต  งามคุณธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000507 นายภาสกร  โชคขจิตสัมพันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000508 นายฆนากร  นาราษฎร์ บึงสามพันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000509 นายธรรมรัตน์  จิตรประเสริฐ เชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000510 นายสุทัศน์  โกมาร คำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู ชำระแล้ว
000511 นายนายสันติ  ธูปกลาง ขามสะแกแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000512 นายสินทบ  พระทอง พิมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000516 นายโกวิท  สุพรรณ์ สำโรงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000517 นายคุณาวุฒิ  ศรีสุวรรณ เบญจมราชูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000518 นายอาคม  ปานเหง้า สันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000519 นายประชา  พรชัยกุล วังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระยอง ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000522 นายคมศักดิ์  หาญสิงห์ เจ้าพระยาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000523 นายกิตติภพ  ภวณัฐกุลธร เตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000525 นายสิงหา  รักษาธรรม บ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระยอง ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000529 นายพยุหพล  พานทอง รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000530 นายเชวง  จันฟุ่น บอเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000531 นายโชติ  ฟักเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000532 นายศิริชัย  พ่วงหลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000533 นายบุณยทัต  บุญล้อม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000536 นายอภิชาติ  ใจกล้า แก่งกระจานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี ชำระแล้ว
000537 นายสุพจน์  โพธิ์บุดดี ห้วยแถลงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000538 นายจีรศักดิ์  เดชเกิด เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000539 นายมานิต  คงเจริญ พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา ชำระแล้ว
000540 นายอมรศักดิ์  ปราบโรค วิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000541 นายมานิต  บุตรพรหม กุดดินจี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองบัวลำภู ชำระแล้ว
000544 นายไพโรจน์  ยังศิริ สามชุกรัตนโภคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000545 นายชลิต  เชื้อเพชร ธรรมโชติศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000546 นายวัชระ  ดอกไม้เทศ ทุ่งแฝกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000547 นายเชี่ยวชาญ  เทพกุศล ธรรมโชติศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000548 นายต่อต้าน  ธารีเกษ ฤทธิวรรณาลัย2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000549 นายรังสันติ์  โพธิราช ฤทธิยวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000550 นายไชยรัตน์  อ๊อกกังวาล ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000554 นายปกิรนัน  นามจันทรา สตรีสิริเกศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000555 นายโยธิน  พูลกำลัง สงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000556 นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์ กรรณสูตศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000558 นายนำศักดิ์  หอมชื่น วัดโพธิ์เขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000560 นายสังวร  สุนันท์ ขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000561 นายมนตรี  เบ้าศรี บ้านไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000562 นายเกรียงไกร  คำประภา ธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000565 นายวรพล  ศรีเทพ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000567 นายสุรพงษ์  รัตนทรัพย์ศิริ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000573 นายเอกพล  อินทรพิชัย บดินเดชา (สิงห์สิงหเสนี)2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000574 นายสำเริง  บัวนาค บดินเดชา (สิงห์สิงหเสนี)2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000575 นายจิรศักดิ์  ใจเย็น บดินเดชา (สิงห์สิงหเสนี)2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000001 นางสาวนิพา  ตรีเสถียรไพศาล โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000011 นางสาวสริณยา  ขันทโรจน์ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000014 นางสาวนันท์นภัส  เจริญโพธิ์ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000031 นางสาวฐิติ​กานต์​  แก้วดวงตา ภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000033 นางสาววัชรี  เลิศสกุลจินดา โรงเรียนห้วยยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000035 นางสาวสุพร  แกล้วกล้าหาญ นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000044 นางสาวรัศมิ์ชญาภา  วัลย์วิริยะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อ่างทอง ชำระแล้ว
000051 นางสาวเนตรนภา  ทาเวช เบญจมานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000054 นางสาวฉวีวรรณ  เถียรสุวรรณ เทพศิรินทร์ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000056 นางสาววันเพ็ญ  วงษ์จันทร์ นารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000058 นางสาวณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม เบญจมานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000061 นางสาวปรัศนียา  วณิกสัมบัญ บางระจันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี ชำระแล้ว
000062 นางสาวศุภกัญญา  ทวีผล สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตราด ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000065 นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร วัดวรุณดิตถาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000069 นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000075 นางสาวลำพูล  ลาพานิช ปทุมราชวงศา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อำนาจเจริญ ชำระแล้ว
000085 นางสาวเพชรรัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา ชำระแล้ว
000088 นางสาวธนียา  เทียนคำศรี โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชำระแล้ว
000089 นางสาวสุรภา  เอื้อนไธสง โรงเรียนศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000095 นางสาวปัณณธร  วิจารณ์ หอวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000105 นางสาวจันทิรา  ภู่สำลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000111 นางสาวสุนา  สีแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000113 นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน อนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม ชำระแล้ว
000128 นางสาววิไลพร  จันเทพา ศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000139 นางสาวเกษร  เก่งการช่าง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000146 นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชำระแล้ว
000147 นางสาวสุรีรัตน์  คำฝอย อำมาตย์พานิชนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000157 นางสาวเบญจวรรณ  โพธิเดช ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000158 นางสาวอารี​รัตน์​  พูล​เจริญ​ โรงเรียน​สาร​วิทยา​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000161 นางสาวพิไลพร  มลีรัตน์ ศรีแก้วพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000164 นางสาวทิพย์วัลย์  นุ่มประเสริฐ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา ชำระแล้ว
000165 นางสาวประไพ  เสมหร่ำ ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000170 นางสาวธนัญลักษณ์  คัมภิรานนท์ แก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชำระแล้ว
000176 นางสาวสุชีรา  ทับทิมขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000177 นางสาวมนทิรา  เดชชนะขจรสุข โรงเรียนศึกษานารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000180 นางสาวอุมาพร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ ชำระแล้ว
000190 นางสาวอัญรินทร์  รุ่งชัยพานิชย์ กัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000197 นางสาววรรณี  แก้วศิริ โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000199 นางสาวดาราณีย์  โกพลรัตน์ ปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000202 นางสาวนิตยา  ศรีเมือง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000212 นางสาวสุรัญญา  คำแสน นามนพิทยสคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000217 นางสาววีนา  ไหมคง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000227 นางสาวสุชารัตน์  ดิสขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000232 นางสาวยุพา  ภูมิฐาน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000238 นางสาวอภัสรินทร์  จันทร บางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000243 นางสาวดวงดารา  เจริญวงค์ บ้านกุดแข้ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร ชำระแล้ว
000253 นางสาวบุญชู  รักญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อ่างทอง ชำระแล้ว
000259 นางสาวนวลจันทร์  ช่องดารากุล สภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000262 นางสาวสมร  จันทร์รัตน์ สวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000280 นางสาวกรเกล้า  แก้วโชติ เทพศิรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000290 นางสาวมัลลิกา​  มโนชมภู โรงเรียน​ราช​ป​ระ​ชานุ​เคราะห์​26​จังหวัด​ลำพูน​ สํานักงานการศึกษาพิเศษ ลำพูน ชำระแล้ว
000306 นางสาวธนัดดา  ขีดเขียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000314 นางสาวอารีย์  เอี่ยมงาม วัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000321 นางสาวสุภัชศร  วงศ์คำ โขงเจียมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000323 นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงค์ ระหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000337 นางสาวศิริรัตน์  อุปถัมภ์เกื้อกูล ราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000339 นางสาวสุภลักษณ์  บรรดาศักดิ์ เกล็ดลิ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000340 นางสาวบุญไพร  หมู่ทองหลาง จักราชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000348 นางสาวศุภกร  สวนสมุทร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000353 นางสาวพุทธิภา  เหล็กคงสันเทียะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000359 นางสาวเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์ พิมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000364 นางสาวบุหรัน  ขวัญพรม เพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
000367 นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย์ ลำปางกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ชำระแล้ว
000372 นางสาวชิโรบล  วรรณธะนะ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000380 นางสาวบุญมา  ช้างทอง วชิรปราการวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000382 นางสาวภัทราวดี  บิณฑวิหก วชิรปราการวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000383 นางสาวดารุณี  งอสอน โรงเรียนนครขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000394 นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง ภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000399 นางสาวศิรินประภา  กงชา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000407 นางสาววินนารัชน์  ชัยวิทยนันต์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000413 นางสาวสุคนธา  ศรีภา พิบูลประชาสรรค์ สํานักงานการศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000416 นางสาวณัฏฐ์ธนัน  รำเจริญ นิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
000435 นางสาวพนมวรรณ  ตุ่มทอว รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000432 นางสาววรกชชยา  สินธุชัย นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แพร่ ชำระแล้ว
000443 นางสาวจันทรา  เชาว์วิทยา วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000446 นางสาวสุภาวดี  ดิษฐสอน ธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000447 นางสาวมัณฑนา  ไทยแท้ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000449 นางสาวอนงค์  ศิลปชัย อรัญประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระแก้ว ชำระแล้ว
000450 นางสาวขวัญใจ  นรอิ่ม อรัญประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระแก้ว ชำระแล้ว
000452 นางสาวธรรญชนก  เจริญสุจ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000457 นางสาวเอมจิตร  สมสืบ ศรีสงคราม​วิทยา​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000459 นางสาวณักฐ์ชยา  ธรรมชัย lk สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000463 นางสาวธีรนาถ  แก้วทุย พนัสพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ชำระแล้ว
000467 นางสาวอริศรา  สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000491 นางสาวมยุรี  สนิทกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000494 นางสาวจันทร์แรม  ทะเสนฮด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000497 นางสาวชลธิชา  กลิ่นจันทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000513 นางสาวอัญชลี  ผสมทรัพย์ พนัสพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ชำระแล้ว
000515 นางสาวกนกอร  สิทธิเจริญ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ชำระแล้ว
000520 นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000521 นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์ คีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย ชำระแล้ว
000524 นางสาวณกานดา  พิชญาสัทธาภัค โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000526 นางสาวอรณัน  ก้อนคำ หัวตะพานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อำนาจเจริญ ชำระแล้ว
000527 นางสาวภิญญดา  คำอ้ายล้าน สตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000543 นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญกล้า รร.รัตนาธิเบศร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000552 นางสาวณภัทร  นรสิงห์ ธรรมโชติศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000563 นางสาวเกศินี  พันธุมจินดา ธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000572 นางสาวพัชรินทร์  ศุภสมบัติ บดินเดชา (สิงห์สิงหเสนี2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000007 นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม โรงเรียนทวีธาภิเศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000010 นางกมลพันธ์  พยัคเกษมโสภณ เบญจมราชระังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา ชำระแล้ว
000012 นางบุษกร  วิเศษสมบัติ สุรศักดิ์มนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000019 นางปิยะวดี  ใจคง ศรียานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000023 นางมณีรัตน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000024 นางจิราภรณ์  จันทรสิทธิ์ เทพศิรินทร์ พุแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชำระแล้ว
000026 นางนิธิวดี  วรเดช นารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000027 นางปารดา  ไชยรักษ์ นารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000030 นางจิติพร  หนูคง เชียรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000039 นางวราภรณ์  โพนะทา สามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
000040 นางพิจิตร  ประสูตรสวัสดิ ์ บางสวรรค์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000047 นางภัทชนก  มุสิกิจมณี พูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000048 นางปริมภาภรณ์  กลับผดุง ทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000059 นางปานทิพย์  สุขเกษม วชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000063 นางพัณณ์วรา  จิราพิริยะสิน แก่งหางแมวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000066 นางกมลวรรณ  ศรีมันตะ นารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000068 นางณัฐพัชร์  ศิริเสถียร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000070 นางมณฑา  ถนอมสิงห์ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา ชำระแล้ว
000072 นางสุวภัทร  กั้วมาลา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000073 นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน รร บึงมะลูวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000078 นางอัมพร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000083 นางจิราภรณ์  เมืองแก้ว ทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000086 นางวรรณชุรีย์  เกิดมงคล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา ชำระแล้ว
000091 นางบุณฑริก  ศรีบุญเรือง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000094 นางสุวลักษณ์  พฤกษหิรัญ หอวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000100 นางเยาวนาท  สุนทร นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000102 นางมัตณา  พุ่มเล่ง สภาราชินี จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000104 นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์ ไชยาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000106 นางปารมี  ดวงดาว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชำระแล้ว
000109 นางนิษา  บุญทิพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000112 นางมณีรัตน์  พรมคำบุตร ห้วยผึ้งพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระยอง ชำระแล้ว
000115 นางสุกัญญา  ด้วงแก้ว นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000118 นางนงลักษณ์  อริยะดิบ นวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000120 นางณัฐพร  แสงศศิธร นครนายกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครนายก ชำระแล้ว
000126 นางจำลอง  เหล็กกล้า บางพลีราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000131 นางปทุมพร  สินสุข เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000134 นางพรรณวิภา  สมสะอาด เชียงคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา ชำระแล้ว
000140 นางพัชรินทร์  เจสา โยธินบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ชำระแล้ว
000143 นางณิชาฒ์  สุกรี บางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000144 นางกนกพร  ลีลาเลิศประเสริฐ สตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000145 นางยุวดี  เกษตรสมบูรณ์ ปทุมคงคา สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000150 นางรำไพ  พงษากิจ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000154 นางนราธิป  พรหมโชติ มัธยมวัดสิงหื สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000166 นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000167 นางจริยา  มหาเทียร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000169 นางอมรา  คุ้มจันอัด โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000173 นางบุญเรือน  คูณทวี ปรางค์กู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000182 นางปาริฉัตร  เทียนทิพย์ ชุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย ชำระแล้ว
000193 นางวนัชพร  วัชรเฉลิม เมืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000198 นางภัญญภา  อินทรปัญญา ปากเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000200 นางเจียมจิตร  สีสันต์ กันทรอมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000201 นางสิริกร  วัฒนธัญญาการ โพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000204 นางณัฏฐวรรณ  ศรีวิจารณ์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000209 นางนิตยา  กลับแก้ว ด่านเกวียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000210 นางสุปรีดาภรณ์  ศุภนิตินันทน์ ด่านเกวียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000213 นางอักษิพร  ชื่นนิรันดร์ ชุมแพศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000216 นางจิตรอนงค์  คงแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000219 นางรัญจวนศรี  ขุนไชยรักศ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000222 นางรัชฎา  รอดปั้น น้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000224 นางสุธรรมมา  ชาปู่ น้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000231 นางยุพา  แสนเมือง นาอ้อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000234 นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000235 นางฐาดาภา  สิงหะคเชนทร์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000239 นางมนัสชนก  ทองชล ท่าอุแทพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชำระแล้ว
000240 นางสุมณฑา  จันทรสุขโข โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000244 นางอา​ภัสสร​  เจริญ​ศิริ​ บ้านปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000250 นางชุรีพร  นาเลาห์ ขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000251 นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน ขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000254 นางศิริจันทร์  ไกรพน หนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000256 นางวรางคณา  วิวัฒน์วงตระกูล หนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000263 นางนราวัลลภ์  ทองพันธ์ ตรังรังสฤษฎ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000267 นางอุลาวรรณ  ปราบโรค สภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000268 นางอารีรัตน์  ศรีวราพันธุ์ สภาราชินี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง ชำระแล้ว
000270 นางสุนิสา  ใจใหญ่ ตระกาศประชาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยังไม่ได้ชำระ [ แจ้งการโอนเงิน ]
000272 นางบงกศ  อาษา พนมเบญจา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000282 นางนิพาภรณ์  กัลปดี ยโสธรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยโสธร ชำระแล้ว
000287 นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000288 นางสุจิลา  คติศิริกุญชร แม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000291 นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000295 นางนิจนภา  วัฒนสกุลไทย เวียงเจดีย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำพูน ชำระแล้ว
000296 นางพิมพ์นภา  พุ่มทอง อุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี ชำระแล้ว
000298 นางมณีพร  ชูฉัฏฐะ นิคมชานุมานสงเคราะห์1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ ชำระแล้ว
000300 นางกนกธร  วงษ์จันทร์ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ชำระแล้ว
000304 นางวทันยา  ยางกลาง โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000305 นางชณากานต์  ศิลปรัศมี โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000307 นางวรรณวิมล  นาโสก นาโสกวิทยาคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร ชำระแล้ว
000308 นางชยานันต์  คงทรัพย์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000312 นางสิริกร  โทกำจัด พิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี ชำระแล้ว
000313 นางจิราภา  เพียรเจริญ วัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000320 นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000322 นางอุไรวรรณ  อุดมสุข ระหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000338 นางสุพิชฌาย์  โสแก้ว สุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000341 นางสายฝน  เจริญภูมิ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000343 นางพรรณี  วันชัย สุรนารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000344 นางกิตสิญา  ฉัตริภากรณ์ มัธยมด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000345 นางสุภาพ  ขอพึ่งกลาง บุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000349 นางรัชดา  น้อยเพ็ง สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000351 นางนัยนา  พรหมดิเรก ราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000358 นางจงจิต  กอสูงเนิน ปากช่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000361 นางเบญจวรรณ  เมืองแสน สีดาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ชำระแล้ว
000377 นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กาญจนานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาญจนบุรี ชำระแล้ว
000384 นางอุไร  บงแก้ว เลยอนุกูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000386 นางหัทกานต์  นารีวิจิตร แก่นนครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000387 นางนงค์ลักษณ์  สอนศีลพงศ์ แก่นนครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000388 นางพิชริน  ทักษิณ แก่นนครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000397 นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ ภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000410 นางสมคิด  วันดี นายางกลักพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000412 นางศิริลักษณ์  เลขะวัฒนะ คลงลานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000423 นางปรียานุช  สำเนียงสูง สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000428 นางวิไลภรณ์  คำภิระปาวงศ์ บุญวาทย์วิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ชำระแล้ว
000433 นางวริทธิ์ธร  ภาคสุชล จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ชำระแล้ว
000434 นางนิติพร  เชื้อสุวรรณ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา ชำระแล้ว
000440 นางศักด์ศรี  นามนาค ขาณุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร ชำระแล้ว
000441 นางยุพดี  พรหมทา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ชำระแล้ว
000442 นางเพียรเพ็ญ  อินทร์เลิศ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000448 นางกฤษณา  สุขสะอาด สายปัญญารังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000451 นางเบญจวรรณ  ยาสา ทัพพระยาพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระแก้ว ชำระแล้ว
000455 นางพิมพ์ลภัส  จันลาศรี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000456 นางกุลธิดา  ศรีโกเมนทร์ ศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000462 นางกชพร  มณีพงษ์ เลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย ชำระแล้ว
000470 นางชัชฎา  อุดมสิทธิ์ เพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
000471 นางจิตินันท์  ศูนย์กลาง ปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000472 นางพจมาน  แก้ววงษา ปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000474 นางอัจฉรา  แรงกล้า ปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000475 นางพัชรา  สิงห์หลง มัญจาศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ชำระแล้ว
000480 นางพวงเพ็ชร์  ศรีสุข พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แพร่ ชำระแล้ว
000479 นางศศิธร  รักษาชนม์ หนองบัวแดงวิมยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ชำระแล้ว
000483 นางอรทัย  แก้ววิชิต วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา ชำระแล้ว
000486 นางภาวิณีย์  แก้วอุดม สายปัญญารังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000487 นางสำราญ  พูลเผ่าว์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000488 นางบังเอิญ  คำสองสี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000501 นางกฤชภอร  มอญใต้ ราชวินิตบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000503 นางสุวธิดา  เกิดโต ราชวินิตบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000514 นางเสาวภา  บูรณเจริญกิจ พนัสพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ชำระแล้ว
000528 นางดรุณี  ดีปินตา สตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน ชำระแล้ว
000534 นางศิริลักษณ์  จันทรกานตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี ชำระแล้ว
000535 นางอุษา  กองธรรม โยธินบูรณะ เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบุรี ชำระแล้ว
000542 นางสารพัฒน์  รัตนบุรานินท์ เมืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระบี่ ชำระแล้ว
000551 นางเบญจวรรณ  แดงสกุล ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
000553 นางวรรณพัทร  ซื่อตรง กรรณสูตศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000557 นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย สงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000559 นางกรชศา  เพชรปภาสิน สงวนหญิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี ชำระแล้ว
000564 นางกชพร  ชื่นแสงเนตร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000566 นางเพชรรัตน์  เทพพิทักษ์ บางประกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000568 นางอรวรรณ  อาจเวทย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ชำระแล้ว
000569 นางสุชีลา  ศรีบาง นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000570 นางวราภรณ์  วัฒนเขจร นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
000571 นางจุฑามาศ  ดลสอาด นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ชำระแล้ว
Copyright © 2020 ระบบลงทะเบียน : สอบถามเพิ่มเติม นายกิตติภพ ภวณัฐกุลธร (นายกสมาคมฯ) 080-7221658